duurzaamheid woningbouw We beginnen te beseffen dat grondstoffen op deze aarde eindig zijn. De effecten van ons handelen “nu” zijn gigantisch. We willen onze klein- en achterkleinkinderen niet opzadelen met een verarmde leefomgeving. Duurzaamheid is sleutelwoord geworden. Duurzaamheid als uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen en integraal onderdeel van de bouwopgave. Als Weteling willen wij hier graag aan mee werken.

Openheid naar de bewoners
Zo vinden wij het belangrijk dat een potentiële ontwikkelaar weet in hoeverre een vastgoedobject duurzaam is. Er kan bijvoorbeeld getalsmatig een niveau van duurzaamheid toe worden gekend aan het desbetreffende vastgoedobject. Hier kan worden uitgegaan van vragen als; “Hoeveel CO2 produceert een gebouw per saldo, voor energie en bouw- verbouwmateriaal?” en, “Welk percentage bouwmateriaal kan op hetzelfde niveau hergebruikt worden?” of, “Wat zijn de kosten voor de klant voor energie en m² woonoppervlak?”.

CO2 reductie

Aan vastgoedobjecten zelf kunnen ook energiezuinige facetten worden toegevoegd. Een andere manier is bijvoorbeeld de woning op een andere manier gebruiken, of bouwen.

Wij onderscheiden deze manieren op de volgende manier:

  • Het treffen van besparende maatregelen;
  • Het voorkomen van gebruik;
  • Het toepassen van duurzame energie;
  • Het efficiënter inzetten van conventionele bronnen;

Duurzaamheidtoets
Er is een checklist opgesteld waar bepaalde doelstellingen staan geformuleerd. Hier willen we mee bereiken, dat gebouwen op een duurzame manier worden gerealiseerd, met minimale impact op het milieu. Op deze manier worden ook gebouwen onderscheiden naar hun duurzaamheid. Deze vastgoedobjecten worden beoordeeld in de volgende categorieën:
Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en ten slotte Vervuiling.

Bron: Breeam.nl, DGBC

Waar staan wij voor?

In een notendop: we gaan ervan uit dat alles wat we bouwen kan worden hergebruikt, van de stenen en het beton in de openbare ruimte met wegen, bruggen en parken tot alle materialen van de woningen en gebouwen. Daarnaast (her)gebruiken we alle energie die ons ter beschikking staat. Niet alleen die van de zon en de aarde, ook die van ons afval. Per saldo wordt iedereen er beter van. De gemeente, de ontwikkelaar én de bewoners.

 

Hoe werken wij? In samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar formuleren we gezamenlijk de uitgangspunten voor het bouwproject, rekening houdend met randvoorwaarden die voortkomen uit de regelgeving van de overheid. Denk aan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), de Energie Prestatie op Locatie (EPL) en CO2 uitstoot.
Op basis van die uitgangspunten spreken we af hoe we met energie omgaan. Natuurlijk maken we ook afspraken over de hoofdsystemen van het bouwplan, de stedenbouwkundige opzet, het bouwprogramma, de inpassing in de infrastructuur, want ook dat heeft met energie te maken.
Wij, de projectmanagers, leiden zowel de bestuurlijke besluitvorming als de meespraak en de juridisch planologische procedures in goede banen.
Zo start een veelbelovend nieuwbouwplan. Het is dan niet moeilijk om in een overeenkomst de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar vast te leggen.

Bureau Weteling staat voor het voeren van projectmanagement op basis van het beheersen van de risico's. Het beheersen van het energierendement is daarbij een belangrijke toevoeging. De kennis over de energiebeheersing komt niet alleen ten goede aan het bouwproject, maar ook aan de organisatie van de gemeente en van de ontwikkelaar.

 

Enthousiast geworden? Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.