Westwijk

Interview met Jan den Otter door Wil Koning

Jan den Otter Amstelveen
foto Roel Koning

Jan den Otter is Hoofd Ingenieursbureau Gemeente Amstelveen. Hij stuurt een afdeling van zo’n veertig mensen aan. Als de politiek een besluit heeft genomen over de aanleg van een nieuwe wijk, is het Ingenieursbureau verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorzieningen in de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau heeft nu de handen vol aan Westwijk Zuidoost. Voor dit gebied staat de bouw van zo’n 900 woningen in de planning.


‘Onze club is gebaseerd op het structurele werkaanbod. Voor grote projecten huren we extern capaciteit in. Voor de projecten Westwijk en Bovenkerk is dat Bureau Weteling geworden’

Hoe is het ingenieursbureau ingericht?

Het Ingenieursbureau bestaat uit drie vakgroepen:

Geo-informatie: ongeveer tien mensen voeren alle landmeetkundige werkzaamheden uit en verzorgen al het kaartmateriaal. Met name de digitale kaart speelt een belangrijke rol in het ontsluiten van allerlei (administratieve) gegevens. Op de digitale kaart komt op elke plek die je aanklikt een uitrolmenuutje dat de stand van zaken daar aangeeft, zoals bijvoorbeeld de kadastrale gegevens. Hier willen we ook projecten op weergeven. Dus als je op project Westwijk klikt, kun je de status van het project zien, hoe lang het nog duurt en wat bijvoorbeeld de overlast is. De digitale kaart wordt een heel belangrijk instrument voor de gemeente. Nu nog voor intern gebruik, maar op den duur ook voor de bewoners.

Amstelveen Westwijk Zuidoost gebouw Thijs Asselbergs
Gebouw Thijs Asselbergs op de voorgrond de ecologische verbindingszone Noord-Holland
Westwijk Zuidoost

Het bedrijfsbureau, waar ook ongeveer tien mensen werken, begeleidt het financi?le administratieve proces van alle projecten. Zij verzorgt aanbestedingen, de kostenramingen, de nacalculaties. Daarnaast maakt ze voor de afdeling ruimtelijke ordening calculaties voor grondexploitaties.

Voorbereiding en realisatie is de grootste vakgroep met twintig mensen. Dit zijn projectleiders, toezichthouders en werkvoorbereiders die zich voornamelijk bezig houden met groen en civiele techniek. Zij bereiden de grootschalige werken voor en dragen zorg voor de uitvoering.

Hoe ziet een ‘gewone’ werkdag er voor jou uit?

Veel lezen, praten en overleggen. In het kort kun je zeggen dat ik zorg dat de boel draait. Ik ben verantwoordelijk voor personeelsbeleid, functioneringsgesprekken en klankbord als er problemen op de projecten zijn. Als ik tijd heb ga ik op de werken kijken, want ook de opzichters willen graag laten zien waar ze mee bezig zijn.

De aanleg van een nieuwe wijk, hoe gaat dat?

Dat is in eerste instantie een politiek besluit. Als ingenieursbureau hebben we daar geen invloed op. Zodra het politieke besluit is genomen, is het aan de afdeling ruimtelijke ordening en projecten de taak het project te realiseren. Ze wijzen een projectmanager aan.

Westwijk zuidwest woonhofje

Vervolgens gaan de gemeente en de eigenaar van de grond in overleg over wat er precies moet komen. In het geval Westwijk Zuidoost is de grond van een projectontwikkelaar en gedeeltelijk van de gemeente. Voor de bouwplannen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, omdat dit gebied nog als agrarisch staan aangemerkt. Op dat moment speelt de politiek weer een rol, want die is verantwoordelijk voor volkshuisvesting (voor alle categorieën zoals starters, huurders, koop), terwijl de projectontwikkelaar graag geld wil verdienen. Beide partijen zijn dus tot elkaar veroordeeld, maar hebben ook altijd de intentie eruit te komen.

Als de partijen overeenstemming hebben bereikt, wordt het plan gemaakt. Dan is het Ingenieursbureau nog steeds niet actief, maar we beginnen ons er wel mee te bemoeien. Wij zijn immers de deskundigen als het gaat om bouw- en woonrijp maken.

Het plan is definitief. En nu?

In het plan staat precies hoeveel laagbouw, hoogbouw, koop- en huurhuizen worden gebouwd. Ook zijn de kosten voor bouw- en woonrijp maken bekend. Bouwrijp maken wil zeggen het aanleggen van bouwwegen en riolering en de kavels voor de bouwer aangeven. Woonrijp maken betekent een wijk netjes maken met wegen, bestrating, plantsoenen en speelplaatsen. Dat wordt allemaal afgestemd met de ontwikkelaar.

Westwijk Zuiswest, een vergroend trafohuis
een “vergroend” trafohuisje

Dan wordt het plan in samenwerking met projectontwikkelaar bij de stedenbouwkundigen verwerkt tot een stedenbouwkundig plan. In dat concretere proces beginnen wij mee te draaien. Als de verkaveling rond is en we weten waar de huizen en de wegen moeten komen, gaan we uitdetailleren op zodanig niveau dat we de vierkante meter bestrating, riolering en wat er allemaal in die wijk moet komen precies weten. Dat leggen we in een bestek vast en we gaan dat aanbesteden. De aanbesteding levert een aannemer op die aan de slag gaat. Westwijk Zuidoost besteden we in drie fases uit. De eerste fase is aanbesteed, de tweede volgt in de zomer.

Voor alle duidelijkheid, wij zorgen voor de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken. Die opdracht komt niet rechtstreeks vanuit de politiek, maar via de afdeling ruimtelijke ordening.

Waarom een extern bureau?
De bezetting van het ingenieursbureau is gebaseerd op het structurele werkaanbod dat we jaarlijks krijgen van de beheerbedrijven. Dat gaat om rioleringsreconstructies en wegreconstructies in bestaande wijken. In principe besteden we niet veel uit.

Als we van die pieken krijgen zoals Bovenkerk en Westwijk dan moeten we tijdelijk extra ondersteuning inhuren. Dit keer in de vorm van Bureau Weteling. We hebben natuurlijk op Westwijk Zuidoost ook zelf een projectleider. Hij doet het inhoudelijke, puur technische werk zoals bestek en tekeningen. Bureau Weteling bemoeit zich met realisatie van de plannen en neemt een deel van de voorbereiding voor haar rekening. Daarnaast voert Luuk Weteling het overleg met bijvoorbeeld de ontwikkelaar en de woningbouwcorporaties.

Westwijk zuidoost speelkooi in waterpartij

Is dit het laatste project qua woonuitbreiding?

Toen ik acht jaar geleden kwam, zei men dat Amstelveen overging van ontwikkel- naar een beheergemeente. Uitbreiding stond niet echt op de agenda. Maar ik geloof dat we nog nooit zoveel gebouwd hebben als nu en de huizen vinden enorme aftrek. Over de toekomst kun je dus eigenlijk geen zinnig woord zeggen.

Heb je nog een hartekreet?

Politiek speelt bij ons geen grote rol. Als wij aan de slag gaan, zijn alle besluiten al genomen. Ik vind het wel eens jammer dat wanneer de klus werkelijk gaat starten, de politiek het eigenlijk al weer is vergeten. Dan is het politieke verhaal klaar. En dan zie je ze pas weer terug bij het doorknippen van het lintje. Een beetje meer aandacht voor de uitvoering zou wel leuk zijn.

westwijk zuidwest

Bureau Weteling heeft van 2005 tot 2010 aan de Westwijk Zuidoost en Westwijk Zuidwest mogen werken. In elke wijk zijn circa 1000 woningen gebouwd.