Gedragscode

vrijdag, 22 oktober 2004  
(Het is een tijd geleden, 2004, maar de code geldt nog steeds)
Ons motto is: eerlijk, oprecht en betrouwbaar.

Kernbegrippen

Dienstbaarheid
Wij werken aan het invullen van de openbare ruimte. Dit betekent dat wij ten dienste staan van alle inwoners, bedrijven en bezoekers van een gemeente. Dit betekent ook creatief en communicatief zijn en bereid zijn om met extra inspanning mensen van dienst te zijn.

Professionaliteit
Wij zijn een vakman, vakvrouw. Wij weten waar wij het over hebben. Wij beschikken over de kennis en vaardigheid om onze functie goed te vervullen en Wij weten met nieuwe situaties om te gaan. Wij houden ons vak bij, als dat nodig is nemen wij daartoe het initiatief.

Verantwoordelijkheid
Wij kennen onze verantwoordelijkheden en wij staan voor die verantwoordelijkheden. Wij zijn bereid aan onze collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, politiek en publiek verantwoording af te leggen over de manier hoe wij onze verantwoordelijkheid invullen.

Zorgvuldigheid
Wij zijn ons er van bewust dat wij werken met middelen van het bureau of van de opdrachtgever. wij gaan zorgvuldig om met de bevoegdheden, en met financiële en materiële middelen. Wij gaan zorgvuldig om met mensen, burgers en collega’s -bij het bureau en bij de opdrachtgever-, die elk mogen verwachten dat wij respect voor hen hebben en dat wij geloofwaardig en onafhankelijk zijn.

Vertrouwelijkheid
Kennis en informatie met een vertrouwelijk karakter waarover wij beschikken, blijven ook vertrouwelijk. Burgers en collega’s -bij het bureau of bij de opdrachtgever- kunnen er op rekenen dat gevoelige of vertrouwelijke informatie alleen wordt aangewend waartoe deze dient.

Onafhankelijkheid
Wij vermijden situaties waarin het persoonlijk belang of de belangen van relaties waarmee wij in contact staat enerzijds en de belangen van de opdrachtgever anderzijds door elkaar lopen of kunnen gaan lopen. wij vermijden zelfs de schijn van een dergelijke belangenverstrengeling.

Gedragsregels

Aanname geschenken
Niemand krijgt iets ‘zomaar’ gratis. Geschenken accepteren wij niet. Gebeurt dat onverhoopt wel, dan wordt het geschenk teruggezonden met een bedankbrief. Geschenken zitten niet altijd in een cadeauverpakking: tegen ongebruikelijke gunsten en diensten, zoals leveringen tegen een meer dan gebruikelijke korting, zeggen wij duidelijk ‘nee’.

Uitnodigingen voor diners, lunches en uitjes
Eventuele sociale contacten met opdrachtnemers die niet direct met het realiseren van het project verband houden, maar wel indirect het projectbelang dienen, zoals een excursie met diner, zullen door het bureau (of de opdrachtgever) geïnitieerd en betaald worden. Wij accepteren dus geen uitnodigingen ‘zomaar’.

Vertrouwelijke informatie
Wij zijn ons er van bewust dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan wij in verband met onze functie op de hoogte zijn.

Nevenwerkzaamheden
Wij dienen al onze nevenwerkzaamheden te melden. Nevenwerkzaamheden zijn alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die wij in de vrije tijd voor onszelf of voor anderen verricht. Wij zullen geen nevenwerkzaamheden verrichten waardoor de juiste invulling van onze werkzaamheden in het geding kan komen of waardoor belangen van de opdrachtgever kunnen worden geschaad.

Gedragslijn bij bepalen van integer gedrag
Integriteit is ook een onderwerp voor collegiale toetsing en interne sociale controle. Wij spannen ons in om samen met je collega’s gedragsregels te ontwerpen die integriteit waarborgen. Integriteit kan regulier aan de orde worden gesteld in het werkoverleg waar integriteit altijd een agendapunt is. Wij zorgen dat integriteit altijd bespreekbaar is in het bureau en dat eenieder zich van het integer zijn bewust is.

Gedragslijn bij vermoeden van misstanden
Onmiddellijk melden bij de directeur of bij de vertrouwenspersoon van het bureau.

(Deze gedragscode is ontworpen aan de hand van de gedragscode vermeld in: “Zo zijn onze manieren, gedragscode en missie” Gemeente Amsterdam)
SOLARIS HEERLEN rapportomslagen van Marja Gerritsen